Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van een rechtsgeldige overeenkomst (""de Overeenkomst""), waarin de rechten en plichten van u als koper (""u""), en die van Primary Holdings (""Rhinocamera"", ""wij"", ""we"" of ""ons""), met betrekking tot de aangeboden diensten en producten via deze website of via een van de andere websites die in ons bezit zijn, uiteengezet worden. Door u aan te melden voor Rhinocamera diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst, telkens wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten gaat u opnieuw akkoord

1.2 U gaat akkoord met:

1.2.1 het verstrekken van waarheidsgetrouwe, juiste, actuele en volledige informatie over uzelf, zoals gevraagd door ons registratieformulier (dit zijn de ""Registratiegegevens""); en

1.2.2 het bijhouden en tijdig updaten van de Registratiegegevens om deze waarheidsgetrouw, juist, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, of als Rhinocamera gegronde redenen heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, heeft Rhinocamera het recht om uw account op te schorten of te beëindigen, levering te staken en u elk huidig of toekomstig gebruik van de Rhinocamera website (of een deel ervan) te weigeren.

2. Plaats van uitvoering en toepasselijk recht

2.1 Primary Holdings past EU-wetgeving toe op haar kopers. Tenzij anders aangegeven, is het materiaal op deze website uitsluitend gericht aan degenen die deze website vanaf Europa bezoeken. Rhinocamera geeft geen garantie met betrekking tot de bruikbaarheid of beschikbaarheid van de producten, aangeduid als ""materiaal"" op deze website, op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen om deze website vanuit andere locaties te bezoeken zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. De Gibraltar wetgeving is van toepassing op deze Overeenkomst.

2.2 Zowel u als Rhinocamera dient zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Gibraltar rechtbank met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.

3. Een bestelling plaatsen

3.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij Rhinocamera dient u voorafgaand aan de voltooiing van uw bestelling, de voorwaarden en bepalingen gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

3.2 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat uw goederen door ons aan u worden verzonden.

3.3 De aan u verstuurde goederen zullen overeenkomen met de bijbehorende prijzen en beschrijvingen (fouten en ontbrekingen voorbehouden). Indien dit niet het geval is heeft u het recht om de goederen, binnen een redelijke termijn, te weigeren en zult u het volledige bedrag terugbetaald krijgen.

3.4 In het onwaarschijnlijke geval dat er een verkeerde prijs is weergegeven op onze website behoudt Rhinocamera zich het recht om de betreffende bestelling niet tegen die prijs te voltooien. U zult hier vanzelfsprekend van op de hoogte worden gesteld, en zult dan ook geïnformeerd worden over de juiste prijs, u krijgt vervolgens de keuze om verder te gaan met de bestelling.

3.5 Alle elektrische apparaten worden geleverd met een EU stekker. Voor klanten in de wereldwijd zal Rhinocamera trachten om wereldwijd stekkers en handleidingen in uw eigen taal te bieden. Sommige producten worden geleverd met meerdere talen, we kunnen echter niet garanderen dat uw moedertaal hierbij zit.

3.6 Gebreken of beschadigingen van de pakketten bij ontvangst dienen binnen 48 uur na het ontvangen van uw goederen per e-mail aan ons worden gemeld. Elk verzoek met betrekking tot beschadigde of ontbrekende artikelen buiten deze periode zal worden afgewezen.

3.7 Mochten er artikelen zijn waarvan de verwachte levertijd langer dan 7 dagen is, dan brengen wij u op de hoogte van de geschatte termijn en geven u de keuze om te wachten of om de bestelling te annuleren.

3.8 Mocht een artikel niet op voorraad zijn of de levering ervan zijn gestaakt, maar toch als ""in voorraad"" zijn aangegeven, dan zullen wij deze vervangen door een alternatief product met soortgelijke of identieke specificaties, mocht deze optie beschikbaar zijn.

4. Recht om te annuleren

4.1 U heeft het recht om uw bestelling te annuleren vanaf het moment van het plaatsen van uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Dit is de bedenktijd, ook wel afkoelingsperiode genoemd. Alle annuleringen dienen binnen 14 dagen na het ontvangen van de goederen per e-mail, met vermelding van uw bestelnummer en uw postcode, worden ingediend. Wij zullen u vervolgens een annuleringsnummer voor de betreffende bestelling toewijzen. Goederen die niet op deze wijze geannuleerd worden zullen niet volgens de bedenktijd of afkoelingsperiode behandeld worden.

4.2 U dient zorgvuldig om te gaan met de door Rhinocamera geleverde goederen die in uw bezit zijn totdat ze worden teruggestuurd naar Rhinocamera. Rhinocamera accepteert geretourneerde goederen die verpakt zijn in hun oorspronkelijke verpakking en die geen tekenen van slijtage vertonen. Elke handeling die verder gaat dan strikt nodig is om de geleverde goederen te controleren bij de levering zal leiden tot het verliezen van het recht om het koopcontract te annuleren.

4.3 De door Rhinocamera geleverde goederen dienen te worden geretourneerd aan Rhinocamera naar het door Rhinocamera verstrekte adres. De kosten van het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening, en wanneer Rhinocamera de goederen komt ophalen zullen de directe kosten hiervan worden afgetrokken van de terugbetaling. Pakketten die naar ons zijn teruggestuurd met de vermelding ""niet opgehaald""/""niet geleverd"" zullen volledig worden terugbetaald de kosten van de retourzending zullen hiervan worden afgetrokken. Deze kosten kunnen in sommige gevallen, door de grootte van het pakket, 15 € bedragen; normaliter zal het bedrag rond de 15 € liggen.

4.4 Zodra uw annulering schriftelijk is ontvangen, zal Rhinocamera u de contractprijs terugbetalen middels een overschrijving naar de debit- of creditcard die u gebruikt heeft om de goederen te kopen. Dit zal uiterlijk gebeuren binnen, de door door de wet bepaalde periode van 30 dagen, normaliter zal dit echter binnen 3 werkdagen zijn.

4.5 Het geld zal binnen, de door de wet bepaalde periode van 30 dagen terugbetaald worden, gemiddeld zal de terugbetaling echter maar 3 dagen in beslag nemen.

4.6 Software retourneren - Software kan alleen geretourneerd worden indien het zich in de oorspronkelijke verpakking bevindt en ongeopend is. Dit beleid dient om eventuele schending van de Copyright, Designs and Patents Act 2008 (Wet op auteursrecht, ontwerpen en octrooien) te voorkomen. Software dat geopend is kan niet worden geretourneerd volgens de voorwaarden in de ""distance Selling Regulations” (SI2334 / 2000), (wet koop op afstand). Software dat beschadigd aankomt of defect is kan volgens ons normale retourbeleid worden geretourneerd.

5. Inhoud

5.1 Rhinocamera is niet aansprakelijk voor enig persoon, verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van welke informatie dan ook die het materiaal op deze website bevat. Rhinocamera is slechts aansprakelijk voor gevolgschade binnen de beschouwing van de partijen

5.2 Bepaalde links op deze website (meestal een banner advertentie of pictogram) leiden naar websites die niet onder Rhinocamera haar beheer vallen. Wanneer u een van deze links aanklikt zult u de Rhinocamera website verlaten. Rhinocamera heeft geen zeggenschap over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, voor de inhoud van een website die niet onder Rhinocamera haar beheer valt.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 Niets in deze Overeenkomst is van invloed op de wettelijke rechten van de consument noch beperkt deze of sluit deze enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude door Rhinocamera uit.

6.2 Met inachtneming van artikel 6.1, gaat u ermee akkoord dat Rhinocamera niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid, wettelijke verplichting of anderszins, voor enige directe schade of verlies (met inbegrip van verlies of schade die redelijkerwijs te voorzien is of natuurlijkerwijs ontstaat ) als gevolg van welke handelingen, omissies, fouten of vertragingen dan ook die zich op, of in relatie tot, die delen van het internet die niet onder Rhinocamera's directe beheer vallen; met inbegrip van en zonder beperking, schade door verlies van omzet, verminderde verkoop, het niet-betalen van de verschuldigde bedragen, winstderving, bedrijfsonderbreking, reputatieschade, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies (zelfs indien Rhinocamera op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen).

6.3 De enige aansprakelijkheden die Rhinocamera kan uitsluiten vloeien voort uit het volgende.

6.3.1 In gevallen waarin voor beide partijen de verliezen niet te voorzien waren tijdens het aangaan van de Overeenkomst.

6.3.2 Indien verliezen niet werden veroorzaakt door contractbreuk door Rhinocamera.

6.3.3 Voor zakelijke verliezen, en / of verliezen aan niet-consumenten.

7. Levering - Rhinocamera streeft ernaar om bestellingen met de gratis leveringsoptie uiterlijk binnen 7 dagen te bezorgen en de express leveringen binnen uiterlijk 3 dagen. Indien we niet binnen deze termijn kunnen leveren heeft u de mogelijkheid om de bestelling te annuleren; we maken u erop attent dat annuleren niet mogelijk is als het product al verzonden is totdat het product aan ons is teruggestuurd.

8. Klachtenprocedure/Transactie - In het onwaarschijnlijke geval dat u klachten heeft met betrekking tot onze dienstverlening of over de goederen en diensten die via onze website aan u geleverd zijn, neem dan contact met ons op via e-mail info@rhinocamera.be of schrijf naar één van onze lokale kantoren (contactgegevens zijn te vinden op de contact pagina) of rechtstreeks naar ons: Rhinocamera, Business Center Twenter, Grotestraat 64, Borne, 7622 GM. Alle klachten worden serieus genomen en zullen worden onderzocht zodra ze onder onze aandacht zijn gebracht. We streven ernaar om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. De transactie wordt verwerkt in ons hoofdkantoor Primary Holdings Limited, D 66-70 Main Street, Gibraltar, GX11 1AA. Uw rechten van de consument zijn beschermd.

9. Auteursrecht - Alle ontwerpen, teksten, afbeeldingen en hun selectie en indeling zijn beschermd onder het auteursrecht behorend aan Rhinocamera of haar contentproviders. Als bezoeker van Rhinocamera website heeft u het recht om gedeelten van deze website digitaal te kopiëren of af te drukken voor uw eigen persoonlijke, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van materiaal op deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rhinocamera is ten strengste verboden.

10. Software

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle software en elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal (""Software"") en ondersteunende documentatie door ons aan u geleverd blijven ons eigendom of het eigendom van onze licentiegevers.

10.2 Zonder onze schriftelijke toestemming en met inachtneming van enige van toepassing zijnde wettelijke rechten volgens de Copyright (Computer Program) Regulations 1992 (van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of vervangen)mag u geen enkele andere persoon toestaan om:

10.2.1 de Software te demonteren, reverse-engineeren, decompileren of het bewerken van de Software op elke andere wijze;

10.2.2 de Software te kopiëren of te wijzigen; of

10.2.3 een nieuwe software te creëren die gedeeltelijk of in zijn geheel gebaseerd is op de Software.

10.3 Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst, heeft u uitsluitend het recht om de Software en de bijbehorende documentatie te gebruiken in overeenstemming met de doeleinden met betrekking tot de Software die op de website staan aangegeven, u heeft niet het recht om de software exclusief te gebruiken.

10.4 U mag uw softwarelicentie niet overgedragen, toewijzen of sublicentiëren aan derden, of hiertoe een poging te doen.

10.5 Software Retourneren - Zie paragraaf 4.6

11. Omstandigheden die buiten onze macht liggen - Rhinocamera kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schending van deze Overeenkomst, die veroorzaakt wordt door omstandigheden die buiten haar macht liggen. Waaronder, maar niet beperkt tot, overmacht, brand, bliksem, overstroming, of extreem zwaar weer, explosie, oorlog, wanorde, industriële geschillen (al dan niet met betrekking tot onze medewerkers), handelingen of tekortkomingen van internet service providers (internetaanbieders) of handelingen van de lokale of centrale overheid of andere bevoegde autoriteiten.

12. Taal - In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de voorwaarden van de Engels versie van deze Overeenkomst en welke door ons geleverde vertaling dan ook, is de Engels versie bindend.

13. Website veiligheid - De volledige betalingsprocedure op de Rhinocamera website maakt voor de overdracht van gegevens gebruik van een beveiligde server met een verified SSL (secure socket layer)-systeem. Als u op het hangslot-symbooltje onderaan uw browserscherm klikt zult u naar het beveiligingscertificaat van deze website worden geleid. Heeft u problemen of opmerkingen met betrekking tot de veiligheid van deze website, stuur dan een e-mail naar info@rhinocamera.be

Veilig Betalen

Veilig Betalen

Veilige Transactie

Veilige Transactie

Gratis & Snelle Levering

Veilig Betalen